Nie wiesz, jak znaleźć najpiękniejsze wiersze o miłości? Zebraliśmy dla Ciebie kilka dobrych pozycji. Z pewnością znajdziesz coś, aby wyrazić swoją miłość. wiersze o miłości wiersz o miłości wiersze miłosne piękne wiersze o miłości najpiękniejsze wiersze o miłości
w

Wiersze o miłości, piękna sprawa!

Nie wiesz, jak znaleźć najpiękniejsze wiersze o miłości? Zebraliśmy dla Ciebie kilka dobrych pozycji. Z pewnością znajdziesz coś, aby wyrazić swoją miłość. Pamiętaj… kochaj ludzi bo tak szybko odchodzą!

Mówi się, że poezja jest językiem miłości i że potrafi przemówić nawet do najbardziej skamieniałego serca. Odkąd istnieje, istnieją również wiersze o miłości. Każdy wiersz o miłości wyraża coś innego. Niektóre z nich się rymują, a niektóre nie. Część z nich jest smutna, a część romantyczna. Wszystkie jednak poruszają i pozwalają wyrazić swoje emocje. Poeci wiedzieli już o tym od dawna, dlatego obecnie istnieje tak wiele doskonałych dzieł o miłości. Wiersze miłosne są prawdziwą formą sztuki, którą możesz wykorzystać, aby sprawić przyjemność innym.

Jeśli nie wiesz, jak znaleźć najpiękniejsze wiersze o miłości, czy to z okazji rocznicy, walentynek, czy najzwyczajniej chcesz zaskoczyć wyjątkową dla Ciebie osobę, to zebraliśmy dla Ciebie kilka naszych ulubionych pozycji. Ich różnorodność sprawi, że z pewnością znajdziesz dla siebie odpowiednie wiersze miłosne, aby wyrazić swoje uczucia poezją.

Najpiękniejsze wierze o miłości wiersz o miłości
Najpiękniejsze wiersze o miłości

Najpiękniejsze wiersze o miłości | NIC DWA RAZY

Wisława Szymborska

Nic dwa razy się nie zdarza

i nie zdarzy. Z tej przyczyny

zrodziliśmy się bez wprawy

i pomrzemy bez rutyny.

[…]

Uśmiechnięci, wpół objęci

spróbujemy szukać zgody,

choć różnimy się od siebie

jak dwie krople czystej wody.

Wiersz o miłości | NIE OBIECUJĘ CI PRAWIE NIC

Bolesław Leśmian

Nie obie­cu­ję ci wie­le… 
Bo tyle co pra­wie nic… 
Naj­wy­żej wio­sen­ną zie­leń… 
I po­god­ne dni… 
Naj­wy­żej uśmiech na twa­rzy… 
I dłoń w po­trze­bie… 
Nie obie­cu­ję ci wie­le… 
Bo tyl­ko po pro­stu sie­bie…

Wiersz o miłości | NIEPEWNOŚĆ

Adam Mickiewicz

Najpiękniejsze wiersze o miłości wiersze o miłości
Piękne i krótkie wiersze miłosne dla niego i dla niej

Gdy cię nie wi­dzę, nie wzdy­cham, nie pła­czę, 
Nie tra­cę zmy­słów, kie­dy cię zo­ba­czę; 
Jed­nak­że, gdy cię dłu­go nie oglą­dam 
Cze­goś mi brak­nie, ko­goś wi­dzieć żą­dam 
I tę­sk­niąc so­bie za­da­ję py­ta­nie: 
Czy to jest przy­jaźń? czy to jest ko­cha­nie?

[…]

Kie­dym dla cie­bie tę pio­sen­kę skła­dał, 
Wiesz­czy duch mymi usta­mi nie wła­dał; 
Pe­łen zdzi­wie­nia, sam się nie po­strze­głem, 
Skąd wzią­łem my­śli, jak na rymy wbie­głem; 
I za­pi­sa­łem na koń­cu py­ta­nie: 
Co mię na­tchnę­ło? przy­jaźń czy ko­cha­nie?

Wiersz o miłości | W MIŁOŚCI NIE MA MOCNYCH

Jan Brzechwa

Naj­gor­sza ze wszyst­kich kra­dzie­ży 
Jest ta, żeś mi ser­ce skradł. 
Nikt kary ci nie wy­mie­rzy 
I nie po­tę­pi cię świat
Bo nie stwo­rzo­no do­tąd praw 
By wal­czyć z tym, co zrzą­dził traf. 

[…]

W mi­ło­ści nie ma moc­nych 
Trze­ba się pod­dać jej. 
W mi­ło­ści nie ma moc­nych 
Więc to zro­zu­mieć chciej, 
Że szko­da słów bez­owoc­nych, 
Szko­da łez ca­ło­noc­nych, 
Od nich nie bę­dzie lżej. 
W mi­ło­ści nie ma moc­nych 
Trze­ba się pod­dać jej. 

Najpiękniejsze wiersze o miłości | MOŻEM CIĘ NIGDY NIE KOCHAŁ TAK SZCZERZE

Antoni Lange

Mo­żem Cię ni­g­dy nie ko­chał tak szcze­rze…
Jak dziś, gdy je­stem od cie­bie da­le­ki,
Kie­dy nas dzie­lą i góry i rze­ki
W ser­cu mym bó­stwo ja­kieś cie­bie strze­że.

[…]

CAŁA – Charles Baudelaire

Dziś rano cał­kiem nie­spo­dzia­nie
Sam Dia­beł przy­szedł mnie od­wie­dzić
I chcąc za­sko­czyć mnie py­ta­niem
Rze­cze przy­mil­nie: „Chciał­bym wie­dzieć,

Po­śród prze­ślicz­nych czę­ści owych,
Co się skła­da­ją na jej cia­ło,
Wśród rze­czy czar­nych i ró­żo­wych,
Co two­rzą ca­łość do­sko­na­łą –

Co jest naj­słod­sze?” – Moja du­sza
Od­rze­kła Prze­klę­te­mu skrom­nie:
„Jej pięk­ność cała mnie po­ru­sza
I wszyst­ko w niej prze­ma­wia do mnie.

[…]

Najpiękniejsze wiersze o miłości | UMRZEĆ Z MIŁOŚCI

Agnieszka Osiecka

Cho­ciaż raz 
war­to umrzeć z mi­ło­ści. 
Cho­ciaż raz. 
A to choć­by po to, 
żeby się póź­niej chwa­lić zna­jo­mym, 
że to bywa. 
Że to jest. 

[…]

I nie mieć już żad­nych spraw 
i do ni­ko­go zło­ści. 
I tyl­ko bła­gać Boga, by choć raz, 
choć jesz­cze je­den raz 
umrzeć z mi­ło­ści. 

Piękne i krótkie wiersze miłosne dla niego i dla niej
Krótkie i piękne wiersze o miłości

Te piękne wiersze o miłości sprawią, że Twoja najbliższa osoba zacznie zdawać sobie sprawę jak wiele dla Ciebie znaczy. W obecnych czasach, pełnych banału, nie znajdziesz nic bardziej poruszającego i chwytającego za serce jak piękny wiersz o miłości. I nic nie szkodzi, jeśli z powodu pustki w głowie, skorzystasz z pomocy eksperta. Miłość jest trudna do opisania i Twoja druga połówka z pewnością doceni Twoje starania.

Na koniec jeszcze jeden mały bonu, żeby wprowadzić Ciebie w iście miłosny nastrój, wszak ta piosenka to również piękny wiersz o miłości. Posłuchaj.

Rozkminiła: Barbara Kulik
Grafika: Hubert Kalinowski
Redakcja: Dominik Grott

Zgłoś nadużycie

Cristiano Ronaldo i Leo Messi są znani na całym świecie. Piłkarscy i biznesowi giganci dla których rodzina jest najważniejsza. Poznaj nieznane fakty.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi. Nieznane fakty rywalizacji.

Jest 177147 sposobów na to jak wiązać krawat. Nie musisz znać wszystkich. Poznaj kilka najpopularniejszych sposobów na to jak zawiązać krawat krok po kroku. Jak się wiąże krawat

Jak zawiązać krawat krok po kroku?